Operační program zaměstnanost

Základní údaje o projektu

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013363
Číslo a název výzvy: 97, Podnikové vzdělávání zaměstnanců II
Číslo a název prioritní osy: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Investiční priorita: 03.1.52 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám

Název programu: Operační program Zaměstnanost
Název projektu: Podnikové vzdělávání ve společnosti AVENET Distribution – OPZ 97
Období realizace projektu: 1. 11. 2019 – 31. 10. 2021

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti AVENET Distribution s.r.o. a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Počet osob zapojených do projektu: 26 osob

Aktivity projektu:
Převážná většina školení bude zajišťována externími vzdělávacími subjekty. Tyto kurzy se budou skládat ze školení v oblastech jazykové výuky, IT kurzů, účetních kurzů, kurzů soft skills a technických kurzů, které byly vybrány s ohledem na co nejlepší přínos konkrétních pracovníků. Školenými zaměstnanci budou techničtí pracovníci, zaměstnanci v administrativě i vedoucí pracovníci.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ.

PDF ke stažení: plakat-a3-avenet